Almindelige forretningsbetingelser


webmm leverer serverplads og internetydelser samt markedsfører og udvikler materiale til internettet.
webmm's generelle sigte er, at være leverandør i forbindelse med præsentation af informationer og kommunikation (ekskl. dial-in) via Internettet.
Følgende betingelser gælder for enhver service/ydelse købt hos webmm (tidligere hoelstad.dk) fra 1. juni 1998.


Websted/hjemmeside

webmm udarbejder websted/hjemmeside med de grafiske illustrationer og den tekst, som kunden ønsker skal indgå. Korrektur sendes altid til kundens skriftlige godkendelse. Hvis kundens evt. ændringer inden godkendelse medfører et forøget omfang af webstedet skal webmm skriftligt angive den anslåede forøgelse af prisen for færdigudarbejdning af webstedet. Efterfølgende kan webstedet opgraderes efter aftale.
webmm etablerer adgang for internetbrugere til den endelige version af webstedet og tilmelder til diverse danske søgemaskiner/registre.
webmm vil bestræbe sig på at overholde den anslåede leveringstid, men webmm påtager sig intet ansvar for evt. forsinkelser.
Da internetleverandører og andre kan have lagret en version af webstedet ("cache") og ikke har foretaget løbende opdateringer efter evt. ændringer af webstedet, kan brugere få adgang til ældre versioner af webstedet. Kunden skal skadeløsholde webmm for ethvert tab som følge af andres brug af ældre versioner.
webmm garanterer, at udarbejdelsen af webstedet er udført i overensstemmelse med god praksis indenfor internetverdenen samt at webstedet kan fungere sammen med de til enhver tid almindeligt anerkendte webbrowsere.


Webhotel

Hensigten med webmm's webhotel, er ikke at fungere som ekstern diskplads for elektroniske/binære filer (zip og lign.) som kan hjemtages, men som en fremvisningsplads for virksomheder. Ønskes filarkiver til fri hjemtagning skal dette aftales med webmm.
Kunden har begrænset trafik og skal betale for yderligere trafik. Ved usandsynlig stor trafik, vil kunden blive kontaktet og underrettet, og siden blive undersøgt. webmm forbeholder sig ret til at kræve á-conto trafikafgift, hvis det skønnes, at trafikken vil koste kunden mere end et tusinde kroner pr. måned. I disse tilfælde vil webmm sandsynligvis forhandle en ny kontrakt med kunden. Det skal dog nævnes, at dette er meget sjældent og normalt kun vil forekomme, hvis der ligger ekstremt efterspurgt materiale på webstedet.
Kunden kan ikke videresælge diskplads uden at dette er aftalt med webmm.
Webhotellet er baseret på tidssvarende serverteknologi, men forhold udenfor webmm's kontrol, herunder eksterne kommunikationslinier, kundens eller andres software, hardware, modems m.v. og andet kan forårsage lange svartider.
webmm er berettiget til at ændre abonnementsbetingelser og installationen med 14 dages varsel, hvis det er påkrævet at hensyn til trafik, drift og/eller tekniske forhold.


Misbrug

webmm har ret til at suspendere eller opsige kundens adgang til enhver service leveret af webmm, hvis misbrug finder sted.
webmm vil reagere stærkt overfor personer, der måtte bruge eller forsøge at bruge en internetkonto eller computer uden ejerens autorisation. Disse forsøg inkluderer password-misbrug og -tyveri, misbrug af sikkerheds-huller m.v.
Enhver uautoriseret brug af konti eller computere af webmm's kunder, uanset om det er angreb på konti eller computere hos webmm eller tredjemand, vil betyde advarsel, suspension eller opsigelse af konto og sagsøgning, afhængig af sagens alvor. Dette gælder desuden ved destruktiv brug af internettet (chikane, brevbomber, spam o.lign).
webmm indestår ikke for, at filer som downloades fra internettet via webmm er fri for virus eller andre ødelæggende egenskaber. webmm bærer ikke ansvaret for at uvedkommende kan få adgang til kundens datasystemer. Kunden er ansvarlig for at implementere tilstrækkelige procedurer, som opfylder kundens særlige krav til korrekt datainput og output, og for at oprette mulighed for at rekonstruere tabte data.
Enhver overtrædelse af betingelserne, som resulterer i ekstra omkostninger, vil blive pålagt kunden (f.eks. serverplads, trafik m.m.)


Rettigheder

Kunden har ejendomsret, ophavsret, varemærkeret og enhver anden ret til domænenavn, grafiske fremstillinger, billeder, data samt andet materiale som er leveret af webmm, og som er en del af kundens websted. Kunden garanterer webmm, at kundens domænenavn, grafiske fremstillinger, billeder, data og andet materiale, som er leveret af kunden, ikke krænker andres rettigheder, herunder ophavsrettigheder.
webmm forbeholder sig ret til at nægte service til enhver.
Kunden må kun bruge webmm's tjenester til lovlige formål - reklamer skal være i overensstemmelse med markedsføringsloven og i øvrigt alment accepteret reklame-etiske normsæt. Dette inkluderer overholdelse af copyright love.
Kunden må ikke reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden vis håndtere 1) trivialseksuelt eller ekstremt politisk/religiøst materiale 2) materiale som krænker tredjemands rettigheder eller erhvervshemmeligheder 3) som strider mod registerlovgivningen eller anden lovgivning, ved hjælp af ydelser leveret af webmm. Det er helt op til webmm at vurdere om dette er tilfældet.
webmm har ret til at fjerne materiale fra webmm's server eller nægte adgang til materiale fra webmm's server, hvis det efter webmm's skøn krænker ovenstående retningslinier eller krænker love i hvilket som helst land, hvortil webmm leverer ydelser.
Hver part er forpligtet til at iagttage tavshed med hensyn til alle sådanne oplysninger af fortrolig karakter, som erfares i forbindelse med denne aftale.


Ansvar

Kunden alene har ansvaret for indholdet på kundens websted og webmm kan således ikke drages til ansvar for fejl/mangler og eventuelle direkte eller indirekte skader/udgifter, som det leverede produkt kunne tilføre kunden eller tredjepart.
webmm er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af data, goodwill, tidstab, driftstab, driftsforstyrrelser, tab af arbejdsfortjeneste m.v. Hvis webmm er ansvarlig for tab, er erstatningen begrænset til et beløb, der svarer til det vederlag, som kunden har betalt til webmm i forhold til abonnementsaftalen og tilknyttede aftaler indenfor det sidste kalenderår.
webmm er berettiget til midlertidigt at afbryde internetserveren i forbindelse med vedligeholdelse. Skulle serveren gå ned, vil dette blive rettet hurtigst muligt inden for normal arbejdstid. Hvis webmm ikke er i stand til at levere denne service fra dag til dag, vil kunden kunne kræve forholdsvis modregning ved næste fakturering eller simpel kreditnota.
Det er ikke for webmm praktisk muligt at foretage en juridisk gennemgang af indholdet af kundens websted eller det, som i øvrigt leveres af internetbrugere.


Betalingsbetingelser

Alle ydelser leveres netto kontant med mindre andet er aftalt. Installationsgebyrer opkræves for alle nye kunder eller ved væsentlige ændringer, og kan ikke refunderes. webmm forbeholder sig ret til med en måneds varsel, at ændre priserne. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service/ydelse, fra denne er etableret og til den er opsagt skriftligt. Alle betalinger skal ske i danske kroner med mindre andet er aftalt. Såfremt en betaling ikke foretages indenfor den fastsatte tid, opkræves morarenter på 2% pr måned.


Opsigelse

webmm forbeholder sig ret til enhver tid, med en måneds varsel, at opsige en service. Alle gebyrer/lejeafgifter m.v. som er betalt forud, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis webmm benytter sin ret til opsigelse.
Hvis opsigelsen skyldes, at kunden overtræder nærværende betingelser, vil der ikke ske nogen refusion og opsigelse kan effektueres umiddelbart. Dette gælder desuden ved indgivelse af konkursbegæring mod kunden, kundens anmeldelse af betalingsstandsning m.v.
Kunden kan til enhver tid opsige en service med seks måneders varsel. Opsigelse skal ske pr. brevpost med en gyldig underskrift.


Force majeure

webmm er ikke ansvarlig over for kunden, hvis ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for webmm's kontrol, og som webmm ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.


Overdragelse

Ingen af parterne er berettiget til at overdrage denne aftale uden den anden parts skriftlige samtykke.


Lovvalg og værneting

Enhver uoverensstemmelse eller tvist, som måtte opstå i forbindelse med abonnementsaftalen med tilknyttede aftaler, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København eller ved Retten i Ringsted, hvis betingelserne for at anlægge sagen ved Sø- og Handelsretten ikke er til stede.

© webmm Dortevej 9, 3060 Espergærde Tlf.: 25307788 E-mail:
Sidst ændret : 29. august 2014